Electric Skateboard – Skate Shabat

Tel Aviv – 10.6.17

Another great Skate Shabat.

By Amir Rahav